یک شبی مجنون نمازش را شکست                         بی وضو در کوچه ی لیلا نشست

عشق آن شب مست مستش کرده بود                     فارق از جام دستش کرده بود

گفت یا رب از چه خوارم کرده ای                                بر صلیب عشق دارم کرده ای

خسته ام زین عشق دلخونم نکن                             من که مجنونم تو مجنونم نکن

مرد این بازیچه دیگر نیستم                                     این تو و لیلای تو من نیستم

گفت ای دیوانه لیلایت منم                                      در رگت پیدا و پنهانت منم

سالها با جور لیلا ساختی                                      من کنارت بودم و نشناختی

[ سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1389 ] [ 23:22 ] [ محمود ]

[ ]

هر بیشه گمان مبر که خالیست                 شاید که پلنگ خفته باشد

[ یکشنبه بیست و سوم اسفند 1388 ] [ 22:50 ] [ محمود ]

[ ]

آبشار زیبای سمیرم

[ جمعه هفتم اسفند 1388 ] [ 22:10 ] [ محمود ]

[ ]

[ شنبه دهم بهمن 1388 ] [ 15:46 ] [ محمود ]

[ ]

سیر، یک روز طعنه زد به پیاز       که تو مسکین چقدر بد بوئی
گفت، از عیب خویش بی‌خبری       زان ره از خلق، عیب میجوئی
گفتن از زشتروئی دگران       نشود باعث نکوروئی
تو گمان میکنی که شاخ گلی       بصف سرو و لاله میروئی
یا که همبوی مشک تاتاری       یا ز ازهار باغ مینوئی
خویشتن، بی سبب بزرگ مکن       تا هم از ساکنان این کوئی
ره ما، گر کج است و ناهموار       تو خود، این ره چگونه میپوئی
در خود، آن به که نیکتر نگری       اول، آن به که عیب خود گوئی

ما زبونیم و شوخ جامه و پست

     

تو چرا شوخ تن نمیشوئی

 

[ شنبه سوم بهمن 1388 ] [ 9:10 ] [ محمود ]

[ ]

یه مرد عاشق     یه مرد تنها

یه کوه سنگی     یه موج دریا

[ پنجشنبه بیست و چهارم دی 1388 ] [ 21:29 ] [ محمود ]

[ ]

[ سه شنبه بیست و هشتم مهر 1388 ] [ 13:58 ] [ محمود ]

[ ]